Stichting Huurdersbelang 

Krimpen aan den IJssel e.o.


Wat kunt u doen tegen verdroging en wateroverlast?
(1-11-2021)
 

Tegels eruit, groen erin. Tegels en bestrating zorgen ervoor dat water niet de grond in kan zakken. Bij hevige regenval kan het riool al het water niet afvoeren. Het riool stroomt dan over en kan wateroverlast geven. Tegels verwijderen helpt, maar nog beter is om er planten voor in de plaats te zetten. Planten helpen om het water sneller af te voeren. Maar voorkomen ook dat de grond te droog wordt. Door verdroging kunnen huizen verzakken. Een regenton helpt om het overtollige water tijdelijk op te vangen. Het riool wordt zo niet overbelast en je kunt het regenwater gebruiken voor je tuin.
Samen met je buren, de verhuurder en de gemeente kun je nog veel meer doen. Denk aan het vergroenen van gemeenschappelijke buitenruimten en daktuinen. Dit helpt ook bij extreme hitte en droogte. Bij onderhouds- of verbeterprojecten zou je verhuurder er goed aan doen om te investeren in klimaatadaptatie
(bron: Woonbond).

Bewonerscommissies zijn hard nodig
(1-11-2021)

Steeds meer huurders krijgen te maken met de verduurzaming, renovatie of sloop van hun huis. De verhuurder betrekt hen vaak te laat of helemaal niet bij de plannen. Huurders staan veel sterkter als ze zich verenigen in een bewoners-commissie. Een bewonerscommissie heeft wettelijke rechten als het wooncomplex dat ze vertegenwoordigen 25 of meer woningen heeft. Dat geldt zowel bij een woningcorporatie als bij een commerciele verhuurder. 
Een bewonerscommissie heeft het recht op informatie, overleg en advies op grond van de Overlegwet. De bewonerscommissie heeft ook het recht om over zaken als sloop, renovatie en groot-onderhoud met de verhuurder overleg te voeren en er een schriftelijk advies over uit te brengen. De verhuurder is niet verplicht dat advies op te volgen. De rechten zijn dan ook geen garantie dat een bewonerscommissie daadwerkelijk inspraak heeft in het sloop- en/of renovatie-traject.
Als er een geschil is naar aanleiding van de overlegwet, kunnen bewonerscommissies dat voorleggen aan de huurderscommissie. 
(Bron: Woonbond) 
  

Stichting Huurdersbelang is op zoek naar contactpersonen

Ben jij een betrokken huurder van QuaWonen en wil je meepraten over problemen die spelen in jouw buurt?

Laat het weten aan Marja Oversluizen tel. nr 0180-520997 of Aagje den Ridder tel. nr 0180-521370.

Wij zien je reactie met belangstelling tegemoet!

Stichting Huurdersbelang zoekt nieuwe leden

Wil jij de belangen van huurders van QuaWonen in Krimpen aan den IJssel helpen behartigen?

Wil jij meepraten over onderwerpen als huur, wonen en leefbaarheid, energie en duurzaamheid, dan is het lidmaatschap misschien iets voor jou!

Goede communicatieve vaardigheden en computerkennis zijn vereist.

Leden worden beloond met een kleine vrijwilligersvergoeding.

Heb je interesse, vul dan het contactformulier op deze website in of reageer via 
e-mail op 2925SN1@hetnet.nlWij nemen dan contact met je op.

We zien je reactie met belangstelling tegemoet.

Registratiepunt Huurcommissie

 De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Olongren een registratiepunt opgezet waar huurders, die door de Coronacrisis in de financiële problemen raakten, een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Het gaat om een online registratiepunt. Huurders die geen toegang hebben tot Internet kunnen hun registratie telefonisch doen via de helpdesk van de Huurcommissie: 

070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.


BELANGRIJK BERICHT OMTRENT CORONA VIRUS VAN QUAWONEN! 
16-03-2020

De overheid treft de noodzakelijke maatregelen om het Corona-virus onder controle te krijgen. QuaWonen neemt deze adviezen over. We hebben dan ook besloten om ons kantoor t/m 6 april tijdelijk te sluiten. Concreet betekent dit dat onze medewerkers  vanuit huis werken en dat wij in de komende periode alleen spoedsituaties kunnen oppakken. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Voortaan ook huurtoeslag voor iets hogere inkomens
20-03-2020

Per 2020 zijn de ‘Inkomensgrenzen’ voor het recht op huurtoeslag geen harde grenzen meer. Als je inkomen een beetje hoger is (of wordt) kun je toch huurtoeslag krijgen. Die toeslag loopt dan wel geleidelijk terug naar nul.

Inkomensgrenzen

De Harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen.Bij het toewijzen van woningen gelden ze nog wel.

De grenzen voor ‘Passend toewijzen’ (dat wil zeggen dat mensen met recht op huurtoeslag een woning krijgen die qua huur past bij hun inkomen) in 2020.

Alleenstaande
€ 23.225

Alleenstaande Oudere
€ 23.175

Stellen en Gezinnen (gezamenlijk inkomen)
€31.550

Stellen en Gezinnen met AOW
€31.475

 Is je inkomen lager? Dan verandert er niets in je recht op huurtoeslag.

Nieuw in 2020 is dat je met een iets hoger inkomen soms ook huurtoeslag kunt krijgen.

Je moet dat dan wel zelf aanvragen bij de Belastingdienst. 
Dat kan tot 1 september 2021. Om te zien of je in aanmerking komt voor huurtoeslag, en zo ja, hoeveel huurtoeslag je dan kunt krijgen, kun je het beste een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

In 2020 komen 115.000  extra huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag.

Verslag van de bijeenkomst met huurders van 11 november 2019

Aanwezig zijn 35 personen. De avond begint om 19.30 uur.

Presentatie over werkzaamheden van de BOA’s door Xander Leijnse.
Ook aanwezig collega Julia Punt. 

De thema’s die aan de orde komen zijn:

- Jeugdoverlast
- Alcohol en verdovende middelen
- Milieu
- Ondermijnende criminaliteit
- Parkeren
- Hulpverlening 

Boa’s besteden 60% van hun tijd aan het bestrijden van jeugdoverlast.

Er is veel geweld onder jongeren in de vorm van messen, straatroof, vernielingen in winkelcentra, het stelen van geld of mobiele telefoons.

De jeugd veroorzaakt veel overlast door alcohol- en drugsgebruik.
Er wordt toegezien op verstrekking van alcohol aan minderjarigen.
Er wordt gelet op gebruik van verdovende middelen in de openbare ruimte.
Dit is niet toegestaan.
Soms aanwezig na sluiting van cafe’s en horecagelegenheden.

Er wordt toegezien bij dumping van bedrijfsafval, illegale lozingen, dumping van asbest en bouwafval in de buitengebieden.

Met ondermijnende criminaliteit wordt bedoeld overlast veroorzaakt door
motorclubs; mensenhandel, drugsgebruik, witwaspraktijken ed.

Toezien op parkeerbeleid; verkeersgevaarlijk parkeren; belemmeren hulpdiensten, het parkeren van caravans in parkeervakken (dit is in Krimpen aan den IJssel toegestaan).

Bemiddeling bij burenruzies; aandacht voor overhangend groen.

Spookbewoning wordt onderzocht.

Er wordt medische ondersteuning verleend waar nodig en de boa’s ondersteunen de brandweer.

Volgend jaar zullen voornamelijk de excessen worden aangepakt.

Ergotherapeuten Sandra van Gerwen en Kim Vogel geven een presentatie.

De ergotherapeut creëert mogelijkheden waardoor mensen weer grip krijgem op hun leven en zo weer deel uit kunnen maken van de maatschappij. 

-       Dagelijks handelen staat centraal
-       Gericht op zelfstandigheid/zelfredzaamheid
-       Bevorderen/behouden van participatie
-       Individueel en op maat

Bij een hulpvraag gaat de ergotherapeut op bezoek om te inventariseren wat nodig is.

Het risico te vallen kan te maken hebben met: voeding; medicatie; hoge leeftijd; eerdere val.

Er zijn diverse hulpmiddelen om een val te voorkomen. 
Enkele ergonomische en gewricht beschermende principes zijn:

-       Balans tussen rust en activiteit
-       Juiste, minst belastende houding
-       Gebruik de sterke, grote gewrichten
-       Belast gewrichten niet in uiterste stand
-       Respecteer pijn
-       Wissel regelmatig van houding

Er zijn diverse hulpmiddelen die passen bij gewricht bescherming.
De ergotherapeut kan adviseren waar nodig.

De voorzitter bedankt de sprekers en sluit de bijeenkomst om 21.30 uur.     

17 oktober 2019

Stichting Huurdersbelang nodigt u hierbij uit voor een informatieve avond.

Wij hebben de BOA’s en een ergotherapeut uitgenodigd om iets over hun
respectievelijke werkzaamheden te komen vertellen.
 
DATUM    :     maandagavond 11 november 2019
TIJD         :     19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
LOCATIE  :     Wijkcentrum Parkrand Tijm 1b Krimpen aan den IJssel
  
Wij hopen u dan te zien!

Met vriendelijke groet,

Stichting Huurdersbelang

Tijm 1c
2925SN Krimpen aan den IJssel
2925SN1@hetnet.nl
                

 

21-05-2019

Huurders van QuaWonen kunnen huurbevriezing of –verlaging aanvragen Eerder dit jaar hebben woningcorporaties en de Woonbond afspraken gemaakt in een sociaal huurakkoord. Het beleid van QuaWonen is al jaren in lijn met deze afspraken. Zo blijft de jaarlijkse huurverhoging al jaren beperkt tot maximaal inflatie en vraagt QuaWonen slechts een geringe bijdrage bij energierenovatie. Nieuw is dat huurders van QuaWonen in aanmerking kunnen komen voor huurbevriezing of –verlaging. Voor wie geldt huurbevriezing of –verlaging QuaWonen sluit aan bij de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord. Dat betekent dat de volgende groepen huurders tijdelijke huurbevriezing of –verlaging kunnen aanvragen: Huurders met recht op huurtoeslag in een woning met een huurprijs boven de € 651. Mogelijk huurbevriezing. Huurders met recht op huurtoeslag in een woning met een huurprijs boven de € 720. Mogelijk huurverlaging tot onder de € 720. Huurders met een inkomen tot € 42.436 in een woning met een huurprijs boven de € 720. Mogelijk huurbevriezing. Deze bevriezing of verlaging geldt voor 1 jaar. Als de situatie voortduurt, moet de huurder het volgende jaar opnieuw een aanvraag doen bij QuaWonen. Nog niet bij wet geregeld maar wel mogelijk bij QuaWonen Op dit moment kan een tijdelijke huurbevriezing of –verlaging volgens de wet nog niet. Maar corporaties en huurdersorganisaties mogen wel alvast eigen maatregelen nemen. Dat doet QuaWonen nu. De corporatie vindt het belangrijk dat haar woningen betaalbaar zijn en hanteert al langer een beleid waarbij in schrijnende gevallen een oplossing wordt gezocht samen met de huurder. Meer informatie voor huurders: QuaWonen adviseert huurders om via de online check van de Woonbond te controleren of ze in aanmerking komen voor huurbevriezing of –verlaging: https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging . Meer informatie over de procedure is te vinden op de website van QuaWonen.   


14-11-2019

Verslag van de informatie-avond voor huurders van maandag 12-11-2018

Aanwezig waren:  

De heer R.v.d. Broeke (manager-bestuurder QuaWonen).

Mevrouw A. de Bruin, hr L. Hoeneveld, hr A. Stuurman, hr G.Verkaik (energiecoaches). 

Mevrouw K. Jaarsma (wethouder in Krimpen a/d IJssel).  

Huurders en contactpersonen (30).  

Leden van Stichting Huurdersbelang.  

 

De voorzitter van Stichting Huurdersbelang heet de aanwezigen welkom.

De heer Gerrit Verkaik, i.s.m. Annie de Bruin, Léon Hoeneveld en Adri Stuurman, 

geeft een presentatie over het thema: "Bespaar energie".  

De volgende tips werden gegeven voor het besparen van energie.  

GRATIS BESPAREN  

Apparaten echt uitzetten; Boiler op 60 graden; Tweede koelkast weg; Minder was in de droger; Korter douchen; Precies genoeg water koken; Kleding wassen op 40 graden;  

Geen of weinig wasmiddel gebruiken; Vaatwasser op Eco programma; Licht uit!; Deur dicht;  

Niet thuis, thermostaat op 15; Thermostaat ’s nachts op 15; thermostaat 1 graad lager;  

Verwarm je slaapkamer niet; Thermostaat eerder lager; Laat de radiator vrij.  

Dit alles geeft een totale besparing van € 1180.00 per jaar.  

INVESTERINGEN  

Naden en kieren; Waterbesparende doucheknop; Vriezer energielabel A+++;  

Energiezuinige lampen; Radiatorfolie; Zuinige TV.  

GROTE INVESTERINGEN  

Isoleren en glas vervangen; HR ketel; Zonneboiler; Zonnepanelen.  

Er werd een quiz gedaan, waar 7 vragen konden worden beantwoord over het besparen  

van energie. Daarna werd een boekje uitgedeeld uit de "Energiekoffer".  

De voorzitter bedankt de medewerkers aan deze informatieve presentatie over het besparen van energie en kondigt een korte pauze aan.  

1  

Mevrouw Kirsten Jaarsma, wethouder "wonen" in Krimpen aan den IJssel,  

vertelt iets over wonen, woningbouw, leefbaarheid en duurzaamheid.  

Nederland heeft in 2030 18 miljoen inwoners. Dit betekent 900.000 huishoudens meer  

t.o.v. 2018. Elk jaar 85.000 woningen erbij, vooral in de grote steden.  

Sinds begin 2018 worden er gesprekken gevoerd over de woningbouw en het aandeel in de sociale woningvoorraad.  

Hier ligt een uitdaging voor 15 gemeenten in de woonregio; 54.000 woningen erbij.  

Er moet een herverdeling plaatsvinden van de sociale woningvoorraad binnen de  

gemeenten.  

Krimpen doet het goed met 38% sociale woningen – 12.360.  

Naast QuaWonen zijn er drie andere woningcorporaties actief in Krimpen a/d IJssel.  

Er wordt onderzoek gedaan naar nieuwbouw op diverse locaties. Daarbij is het mixen  

van woontypen belangrijk.  

In totaal moeten er ca. 500 woningen bij.  

Aansluitend op regio afspraken moet er een nieuwe Woonvisie komen.  

Daarmee zal begin 2019 worden gestart.  

Het doel is een toekomstbestendige woonvoorraad.  

Krimpen moet aantrekkelijk blijven voor jonge mensen, gezinnen met kinderen en  

senioren,  

Met QuaWonen is een project gestart, waarin extra aandacht voor jongeren is.  

De woonvisie zal zijn weerslag krijgen in de prestatieafspraken met QuaWonen.  

De "leefbaarheid"is een belangrijk onderwerp in de gemeente; het is belangrijk dat  

inwoners prettig en veilig kunnen wonen.  

Hierin is goede samenwerking met QuaWonen, o.a. door inzet van wijkbeheerders.  

Er is aandacht voor sociale problematiek. Wat speelt er achter de voordeur?  

De sociale cohesie is belangrijk. Er zijn wijkgerichte activiteiten, ( o.a. in ontmoetings-  

ruimten van QuaWonen).  

Er worden wijkschouwen gehouden. Hier ligt een taak voor de gemeente, maar ook voor  

de inwoners.  

De "duurzaamheid" is een speerpunt in het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma.  

Vanaf 2020 zal er standaard energieneutraal worden gebouwd.  

Hierbij speelt ook QuaWonen een grote rol.  

De wethouder beantwoordt nog enkel vragen van de aanwezigen.  

De voorzitter bedankt mevrouw Jaarsma voor haar inbreng en sluit deze bijeenkomst  

om 21.30 uur.


30-10-2018

Uitnodiging informatie-avond maandag 12 november 2018

 

Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel e.o. nodigt hierbij alle huurders van QuaWonen uit voor een informatieve avond.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: “Energie” en “Het wonen en de leefbaarheid

in Krimpen aan den IJssel.

 

Datum en tijd:           maandag 12 november 2018 om 19.30 uur (inloop 19.00 uur)

Locatie:                      Wijkcentrum Parkrand Tijm 1b, 2925 SN Krimpen aan den IJssel

 

Tot ziens op 12 november!

 

06-05-2018, 22:16

Verslag van de bijeenkomst van maandag 16 april 2018

Aanwezig : G. Jorna, J. Melenboer, W. van Os, M. Oversluizen, M. Pietersz, A. den Ridder, G. in het Veld, P. Vermeulen  Regio brandweer : W. Augustijn Ambulancedienst : P. v.d. Walle QuaWonen : W....   Meer


14-03-2018, 21:01

Uitnodiging informatie-avond maandag 16 april 2018

Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel nodigt hierbij alle huurders van QuaWonen uit voor een informatieve avond. De regio brandweer zal een presentatie geven. Wouter Klip van QuaWonen zal spreken...   Meer


26-11-2017, 12:19

Verslag van de bijeenkomst“ Zorg voor senioren” van 23 oktober 2017

De voorzitter van Stichting Huurdersbelang heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Een speciaal welkom gaat naar de leden van de huurdersverenigingen van regio oost. Zij introduceert de eerste spreker van deze...   Meer


26-11-2017, 12:17

Verslag van de buurtschouw in wijk Langeland (omg. Berk – Acacia - Populierenlaan)

Tijdens de buurtschouw in de omgeving van de Berk – Acacia - Populierenlaan kwamen de volgende punten aan de orde. Deze zijn voor de duidelijkheid per groep en thema gerangschikt. Groep 1 (via Acacia): 1....   Meer


26-11-2017, 12:16

Verslag van de buurtschouw in de wijk Langeland (omg. Aster – Hyacint – Chrysant)

Tijdens de buurtschouw in de omgeving van de Aster – Hyacint – Chrysant kwamen de volgende punten aan de orde. Deze zijn voor de duidelijkheid per groep en thema gerangschikt. Groep 1 (via Chrysant): 1. Er is...   Meer


29-10-2017, 20:34

Toets aanvangshuur te onbekend

Huurders kunnen in de eerste 6 maanden van hun huurcontract door de huurcommissies laten toetsen of de huur klopt met de kwaliteit van de woning. Minister Plasterk wil de bekendheid hiervan vergroten, vooral...   Meer


05-10-2017, 11:22

Nieuwe leden gezocht!

Stichting Huurdersbelang zoekt nieuwe leden.  Personen die zitting hebben in St. Huurdersbelang dienen:  1. woonachtig of werkzaam te zijn  in Krimpen a/d IJssel; 2. in staat te zijn om zich los te maken van...   Meer


05-10-2017, 11:20

Informatie-avond "zorg voor senioren"

Stichting Huurdersbelang Krimpen a/d IJssel nodigt hierbij alle huurders van QuaWonen uit voor een informatieve-avond. Wij hebben twee sprekers uitgenodigd die het onderwerp  “zorg voor senioren” zullen...   Meer


02-07-2017, 12:50

Actief de zomer in!

Deze zomer valt er veel te beleven in Krimpen aan den IJssel. In de maanden juli en augustus biedt KrimpenWijzer, in samenwerking met tal van organisaties, een gevarieerd programma aan. In het programmaboekje...   Meer


21-05-2017, 08:50

QuaWonen versnelt de bouw van Prinsessenpark!

De bouw van de eerste 2 woonblokken van Prinsessenpark vordert gestaag. De bewoners zullen in oktober de sleutel ontvangen. De aannemer (NBU) is nu bezig met de bouw van de vrije sector huur appartementen en...   Meer

 

Nieuws